Esports

Sí, a l’esport. No, a les traves burocràtiques.

  • Actualitzat:
  • Creat:

Busquem solucions i no generar més problemes

Infografia Retallades en l'esport català
Infografia Retallades en l'esport català

Els i les socialistes catalans estem duent a terme un seguit d’iniciatives per garantir que el món esportiu català, especialment l’esport amateur i de base, pugui continuar amb les seves activitats, i salvaguardar la pervivència dels clubs esportius i del seu voluntariat dins de la legalitat.

En aquest sentit, cal destacar la feina a nivell local -i en consistoris amb governs socialistes- , on les entitats esportives gràcies a l'assessorament i recursos municipals, poden subsistir i fer front a les decisions en alguns casos, i a les retallades en altres que els governs estatal i de la Generalitat estan aplicant sobre tot tipus d'associacionisme, en especial, l'esportiu. D'aquesta manera activa, el PP legislant, i CiU, de manera passiva, no facilitant ajudes econòmiques per pal·liar i acompanyar per poder ordenar i adaptar-se en temps i en justa mesura al marc normatiu vigent.

És per això que, davant dels reptes plantejats i la problemàtica generada per les actuacions del Govern de l’Estat i l’absoluta desídia del Govern català, des del PSC diem:

Sí al model esportiu català.

La reducció de les subvencions per al 2013 va ser del 60%, i cal sumar-hi també un 30% menys el 2012. Som conscients de la situació de crisi econòmica en què vivim, però no podem permetre la desaparició del nostre model esportiu. 

Hem presentat esmenes als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a que, dins de les disponibilitats pressupostàries, es destinin recursos al cofinançament dels equipaments esportius i a la millora i adequació d’aquells que siguin dependents dels ajuntaments, al desplegament del Pla Estratègic de l’Esport Escolar i Català - no podem obviar que els Consells Esportius han vist reduït el seu pressupost un 50% els darrers anys-, i a l’increment de les assignacions a la Unió de Federacions Esportives i la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

Sí a la regularització, però no a expenses de l’empobriment dels clubs i les entitats esportives ni de la penalització del voluntariat.

Hem demanat que els Governs català i estatal negociïn una modificació de la legislació vigent per tal de reduir el percentatge de cotització de l’esport amateur i que el voluntariat esportiu quedi exempt de la cotització a la seguretat social, entenen que les quantitats que es perceben, majoritàriament per sota del salari mínim interprofessional, s’adrecen a compensar les despeses generades pel desenvolupament d’una activitat no professional i no s’haurien de considerar retribucions salarials.

Hem sol•licitat que s’aturin les inspeccions de treball indiscriminades que només busquen la sanció i la recaptació dels clubs i les entitats esportives, menystenint la important tasca social i educativa que realitzen aquestes entitats i el seu voluntariat.

Sí a l’autonomia de les federacions esportives catalanes.

Hem reclamat que el Govern estatal no apliqui la llicència única esportiva a través de la modificació de la Llei de l’Esport 10/1990, perquè suposaria la recentralització de l’esport català i buidaria de contingut les competències exclusives en matèria d’esports de la Generalitat.

L’aprovació d’aquesta llicència única crea un perjudici a les Federacions i entitats esportives de Catalunya, que perden la seva autonomia i queden sota la tutela de les federacions espanyoles, suposa la pèrdua de recursos econòmics ja que aquests s’haurien de repartir també entre les federacions estatals, i incrementa la quantia de les despeses per als esportistes catalans que participen en competicions ja sigui a nivell estatal com català.

I, sí a l’esport de base català.

En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu s'adapti a la realitat del teixit esportiu del nostre país, perquè l'estructura esportiva a casa nostra es sustenta gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de l'esport en el nostre país.

El futur de l’esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un sistema viable de foment de la pràctica esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió social.