Esports

El Grup Socialista demana que les federacions puguin tornar a donar els títols federatius

  • Actualitzat:
  • Creat:

Òscar Ordeig aposta pel reconeixement i homologació dels diferents entrenadors esportius a la Llei de l’Esport

El Grup Socialista al Parlament demana a les seves esmenes a la Llei de l’Esport que les federacions puguin tornar a donar els títols federatius i que inclogui el reconeixement i homologació dels diferents entrenadors esportius. El diputat Òscar Ordeig ha afirmat en aquest sentit que “esprem que CiU hi doni suport i resolgui un problema que preocupa a les federacions, als clubs esportius i als esportistes del nostre país”.

Segons les esmenes socialistes, la Llei hauria de reconèixer i regular “les professions següents com a pròpies de l’àmbit de l’esport: Professors i professores d’educació física, Monitors i monitores esportius i poliesportius, Tècnics i Tècniques o Instructors i Instructores federatius, Entrenadors i Entrenadores professionals, i Directors i directores esportius”. “El Govern, mitjançant el departament competent en la matèria, haurà de validar i adaptar el contingut de les qualificacions professionals que siguin necessàries per incloure la Professió de Tècnic o Instructor federatiu a la classificació professional d'activitats físiques i esportives”, afegeix.

Al text de la Llei, el Grup Socialista insta a incloure que ”la Secretaria General d'Esports haurà de fixar juntament amb el Departament d’Ensenyament el quadre de convalidacions corresponent en cada modalitat esportiva, que permeti els titulats federatius accedir als Cicles Formatius de la mateixa modalitat esportiva. I el reconeixement previ de la formació superada per les titulacions federatives s'haurà d'acreditar mitjançant certificat expedit per la Federació Esportives i convalidada per les unitats formatives corresponent”.

“El Govern, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, haurà de fer efectius els compromisos continguts a l’Acord de Col·laboració i l’Acord Marc signat l’any 2008, entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Departament de Vicepresidència, per tal de concedir el reconeixement a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a les Federacions com a centres docents d’ensenyaments esportius. El Govern ha de posar a disposició els mitjans necessaris, per tal d'assolir els compromisos establerts en aquest Acord”, conclou.

Segons Ordeig, “la problemàtica de les titulacions esportives se suma a les greus dificultats que està vivint el sector esportiu a Catalunya, amb els efectes de les retallades del govern Català (d’un 70% en esport federat i un 50% en esport escolar), el pagament del cost del Mossos d’Esquadra en actes esportius i els nous criteris fiscals o la llicència única esportiva imposats pel Govern Central, entre d’altres”.